بانک مشاغل ساختمان | پنجشنبه : سه فروردین ماه 1396 / ساعت 12:39:07

نمایشگاه سومین همایش انبوه سازان استان گلستان (1395/9/17 )

حضور بانک اطلاعات صنعت ساختمان استان گلستان در نمایشگاه انبوه سازان استان

نمایشگاه سومین همایش انبوه سازان استان گلستان (1395/9/17 )

بازدید هیات مدیره انبوه سازان استان گلستان از غرفه ساخت 118

نمایشگاه سومین همایش انبوه سازان استان گلستان (1395/9/17 )

بازدید آقای دکتر فدوی نائب رئیس شورای شهر گرگان و مهندس تجری ریاست محترم سازمان نظام مهندستی ساختمان استان گلستان در غرفه ساخت 118

نمایشگاه سومین همایش انبوه سازان استان گلستان (1395/9/17 )

بازدید آقای مهندس سید مجید حسینی ریاست محترم نظام مهندسی ساختمان گرگان از غرفه ساخت 118

نمایشگاه سومین همایش انبوه سازان استان گلستان (1395/9/17 )

گزارش خبرگزاری کاسپین خبر از غرفه ساخت 118 در نمایشگاه انبوه سازان استان گلستان


Back to Top